کانون بازنشستگان دارایی استان یزد

کانون بازنشستگان دارایی استان یزد در سال ...... با تعداد 157 عضو تاسیس گردید.

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از :

1-

2-

3-

4-

5-

مدیر عامل : آقای حسین احمد زاده

تلفن همراه : 09133512787

آدرس :یزد - اداره کل امور اقتصادی و دارایی

تلفن: 035-36241355


» کانون های استان » کانون بازنشستگان دارایی