راهنمای ثبت نام در سایت

1-واردکردن آدرس پست الکترونیکی الزامی است.

2-شناسه و گذر واژه خود را جهت مراجعات بعدی و پیگیری نتایج مکاتبات خود به خاطربسپارید.

3-پیشنهاد می کنیم برای شناسه کاربری از نام یا نام خانوادگی  و برای گذر واژه از شماره تلفن یا شماره دفتر کل استفاده فرمایید.


اطلاعات کاربری